js实现连连看游戏

本文实例为大家分享了js实现连连看游戏的具体代码,供大家参考,具体内容如下    
        
        
        
    
    
        
        
              
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •         
             

运行结果:

js实现连连看游戏_第1张图片

点两个数字相同的棋子:

js实现连连看游戏_第2张图片

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。

你可能感兴趣的