docker + rabbitmq 配置教程

最简单的 rabbitmq:3

docker run -d -p 5672:5672 rabbitmq:3

这个方式,没带管理界面,不能通过 15672 端口访问后台管理界面

Q:rabbitmq 的默认账号密码是什么?
A:rabbitmq 的默认账号密码都是: guest

带管理界面的 rabbitmq

运行 rabbitmq:3-management

docker run -d  -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq:3-management

也可以用下面的命令指定默认的账号密码:

docker run -d  -p 15672:15672 -p 5672:5672 -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin rabbitmq:3-management

你可能感兴趣的