js实现引用类型数据深拷贝的几种方式?

js深拷贝的三种实现方式

1. 使用递归的方式实现深拷贝

 //使用递归的方式实现数组、对象的深拷贝
  function deepClone1(obj) {
   //判断拷贝的要进行深拷贝的是数组还是对象,是数组的话进行数组拷贝,对象的话进行对象拷贝
   var objClone = Array.isArray(obj) ? [] : {};
   //进行深拷贝的不能为空,并且是对象或者是
   if (obj && typeof obj === "object") {
    for (key in obj) {
     if (obj.hasOwnProperty(key)) {
      if (obj[key] && typeof obj[key] === "object") {
       objClone[key] = deepClone1(obj[key]);
      } else {
       objClone[key] = obj[key];
      }
     }
    }
   }
   return objClone;
  }

2. 通过 JSON 对象实现深拷贝

  //通过js的内置对象JSON来进行数组对象的深拷贝
  function deepClone2(obj) {
   var _obj = JSON.stringify(obj),
    objClone = JSON.parse(_obj);
   return objClone;
  }

3. 通过jQuery的extend方法实现深拷贝

  ar array = [1,2];
  var newArray = $.extend(true,[],array);

你可能感兴趣的