Java中的单例模式

单例模式简介

 • 模式属于创建型模式,它提供了一种创建对象的最佳方式。
 • 这种模式涉及到一个单一的类,该类负责创建自己的对象,同时确保只有单个对象被创建。
 • 这个类提供了一种访问其唯一的对象的方式,可以直接访问,不需要实例化该类的对象。
 • 主要分为:饿汉模式懒汉模式
饿汉模式
//饿汉模式
public class Hungry {
  private static Hungry hungry = new Hungry();

  private Hungry() {

  }

  public static Hungry getInstance() {
    return hungry;
  }
}
懒汉模式(单线程)
public class LazyMan01 {
  private static LazyMan01 lazyMan;

  private LazyMan01() {
  }

  public static LazyMan01 getInstance() {
    if (lazyMan == null) {
      lazyMan = new LazyMan01();
    }
    return lazyMan;
  }
}
懒汉模式(多线程)
public class LazyMan02 {
  private volatile static LazyMan02 lazyMan;

  private LazyMan02() {
  }

  //双重检测锁 懒汉单例模式 DCL懒汉模式
  public static LazyMan02 getInstance() {
    if (lazyMan == null) {
      synchronized (LazyMan02.class) {
        if (lazyMan == null) {
          lazyMan = new LazyMan02();
        }
      }
    }
    return lazyMan;
  }
}

你可能感兴趣的