JavaScript的prototype是什么?

一、prototype 是什么?

prototype 是每个函数(不包括箭头函数)都默认具有的属性,默认值为:指向函数本身的 constructor 对象。


1、查看 prototype
// 缺省值为:Rabbit.prototype = { constructor: Rabbit }
function Rabbit() { }
alert(Rabbit.prototype.constructor == Rabbit)

// rabbit继承了constructor
let rabbit = new Rabbit();

// 输出结果:true
alert(rabbit.constructor == Rabbit);

2、错误修改 prototype

prototype 不正确的修改,会导致 constructor 的改变。

function Rabbit() { }

// 1、错误:这会覆盖整个 Rabbit.prototype,
// Rabbit.prototype.constructor不能正确指向Rabbit
Rabbit.prototype = {
    jumps: true
};
// 输出:false
alert(Rabbit.prototype.constructor === Rabbit);

3、正确修改 prototype

为了保持constructor的正确性,不要覆盖prototype,而是用添加和删除操作

function Rabbit() { }

// 1、正确:采用添加操作
// Rabbit.prototype.constructor==Rabbit没有被破坏
Rabbit.prototype.jumps = true
// 输出:true
alert(Rabbit.prototype.constructor === Rabbit);

// 2、正确:采用手动添加操作,等同于上面
Rabbit.prototype = {
    jumps: true,
    constructor: Rabbit
};
alert(Rabbit.prototype.constructor === Rabbit);

4、用 constructor 创建对象
function Rabbit(name) {
    this.name = name;
    alert(name);
}

let rabbit = new Rabbit("White Rabbit");

// constructor默认指向函数本身,上面和下面都是调用函数Rabbit创建对象
let rabbit2 = new rabbit.constructor("Black Rabbit");

二、参考链接

你可能感兴趣的