python容器的内置通用函数操作

学委之前分享了tuple/list和dict等类型,这几个类型都是用来存放数据的容器。

python对它们有几个通用的操作。

我们看一看。

这些数据容易的通用操作都有哪些?

除了数据的增删查改(除了tuple不可变长度和元素不可变),我们还需要下面的操作:

  • 比较比对操作
  • 计算元素数量
  • 把容器打印输出
  • 获取容器类型

使用 == 操作符号比对是否相等

len(容器对象)

str(容器对象)

type(容器对象)#type支持对各种对象的类型进行判断

我们看看几个容器的代码

严格来说,我们不用tuple元组类型做数据容器。

我们更多用它来描述定长的结构。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time : 2021/11/8 12:40 上午
# @Author : LeiXueWei
# @CSDN/Juejin/Wechat: 雷学委
# @XueWeiTag: CodingDemo
# @File : __init__.py.py
# @Project : hello


tuple1 = ("name", "leixuewei")
tuple2 = ("name", "leixuewei")
print("len : ", len(tuple1))
print("== : ", tuple1 == tuple2)
print("dict1 : ", str(tuple1))
print("type : ", type(tuple1))

运行效果如下:

屏幕快照 2021-11-09 上午12.44.18.png

下面是list的同样操作:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time : 2021/11/8 12:40 上午
# @Author : LeiXueWei
# @CSDN/Juejin/Wechat: 雷学委
# @XueWeiTag: CodingDemo
# @File : commonlistops.py
# @Project : hello

list1 = ["name", "leixuewei"]
list2 = ["name", "leixuewei"]
print("len : ", len(list1))
print("== : ", list1 == list2)
print("list1 : ", str(list1))
print("type : ", type(list1))

运行效果如下:

python容器的内置通用函数操作_第1张图片

下面是dict字典类型的操作:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time : 2021/11/8 12:40 上午
# @Author : LeiXueWei
# @CSDN/Juejin/Wechat: 雷学委
# @XueWeiTag: CodingDemo
# @File : __init__.py.py
# @Project : hello


dict1 = {"name": "leixuewei"}
dict2 = {"name": "leixuewei"}
print("len : ", len(dict1))
print("== : ", dict1 == dict2)
print("dict1 : ", str(dict1))
print("type : ", type(dict1))

运行效果如下:

python容器的内置通用函数操作_第2张图片

总结

上面的这些操作是python内置函数,对几种数据容器,操作很对称,也不用特别记忆。多敲几次代码就记住了。

到此这篇关于python容器的内置通用函数操作的文章就介绍到这了,更多相关python内置通用函数内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

你可能感兴趣的