APP - 小米/红米电视开机广告屏蔽 hosts 列表分享,轻松解决开机广告

注意哦,这个方法必须家里的路由器支持自定义 host 才行

是不是支持 大家自己看路由器的设置界面,基本上不是太简单的路由器都支持吧

操作很简单,把 文章内分享的 host列表 弄进去即可(我以自己的路由器为例)

设置 - 自定义 host

APP - 小米/红米电视开机广告屏蔽 hosts 列表分享,轻松解决开机广告_第1张图片

1、如果你的是小米路由器,或者有小米生态链的产品,需要用到米家APP,那么请取消屏蔽最后两条(红色的),不然米家APP无法正常打开。

2、测试发现 屏蔽后 重新打开电视依然有广告是属于本地缓存,可以安装清理缓存的APP在电视内 清理一下即可。

host 列表如下

127.0.0.1 ad.mi.com
127.0.0.1 ad.xiaomi.com
127.0.0.1 ad1.xiaomi.com
127.0.0.1 tat.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 api.ad.xiaomi.com
127.0.0.1 t7z.cupid.ptqy.gitv.tv
127.0.0.1 ad.xiaomi.com
127.0.0.1 api.ad.xiaomi.com
127.0.0.1 sdkconfig.ad.xiaomi.com
127.0.0.1 stat.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 upgrade.mishop.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 logonext.tv.kuyun.com
127.0.0.1 config.kuyun.com
127.0.0.1 mishop.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 dvb.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 api.ad.xiaomi.com
127.0.0.1 de.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 data.mistat.xiaomi.com
127.0.0.1 jellyfish.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 gallery.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 bss.pandora.xiaomi.com
127.0.0.1 gvod.aiseejapp.atianqi.com
127.0.0.1 sdkauth.hpplay.cn
127.0.0.1 adeng.hpplay.cn
127.0.0.1 ad.hpplay.cn
127.0.0.1 conf.hpplay.cn
127.0.0.1 fix.hpplay.cn
127.0.0.1 adcdn.hpplay.cn
127.0.0.1 sl.hpplay.cn
127.0.0.1 rp.hpplay.cn
127.0.0.1 h5.hpplay.com.cn
127.0.0.1 hpplay.cdn.cibn.cc
127.0.0.1 sdkauth.hpplay.cn
127.0.0.1 imdns.hpplay.cn
127.0.0.1 vipauth.hpplay.cn
127.0.0.1 rp.hpplay.cn
127.0.0.1 sl.hpplay.cn
127.0.0.1 519332DA.rtc.youme.im
127.0.0.1 hotupgrade.hpplay.
127.0.0.1 pin.hpplay.cn
127.0.0.1 tvapp.hpplay.cn
127.0.0.1 hpplay.cdn.cibn.cc
127.0.0.1 image.hpplay.cn
127.0.0.1 gslb.hpplay.cn
127.0.0.1 rp.hpplay.cn
127.0.0.1 cdn.hpplay.com.cn
127.0.0.1 h5.hpplay.com.cn
127.0.0.1 adeng.hpplay.cn
127.0.0.1 conf.hpplay.cn
127.0.0.1 adcdn.hpplay.cn
127.0.0.1 g.dtv.cn.miaozhen.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 alog.umeng.com
127.0.0.1 hotupgrade.hpplay.cn
127.0.0.1 pin.hpplay.cn
127.0.0.1 api.io.mi.com
127.0.0.1 device.io.mi.com

 再次提醒:需要用米家APP的最后 2 行别复制进去,不然米家 APP 无法使用!

你可能感兴趣的