Java程序的基本结构 -- 运算符的优先级

Java中特殊的运算符

instanceof
  • 检查是否是类的对象
  • 栗子:"Hello" instanceof String,结果:true

运算符的优先级

优先级 描述 运算符
1 括号 () []
2 正负号 + -
3 自增自减,非 ++ -- !
4 乘除,取余 * / %
5 加减 + -
6 移位运算 << >> >>>
7 大小关系 > >= < <=
8 相等关系 == !=
9 按位与 &
10 按位异或 ^
11 按位或 |
12 逻辑与 &&
13 逻辑或 ||
14 条件运算 ?:
15 赋值运算 = += -= *= /= %=
16 位赋值运算 &= |= <<= >>= >>>=

你可能感兴趣的