【LeetCode】1313. 解压缩编码列表(C++)

1313. 解压缩编码列表(C++)

 • 1 题目描述
 • 2 示例描述
  • 2.1 示例 1
  • 2.2 示例 2
 • 3 解题提示
 • 4 源码详解(C++)

1 题目描述

给你一个以行程长度编码压缩的整数列表 nums 。
考虑每对相邻的两个元素 [freq, val] = [nums[2i], nums[2i+1]] (其中 i >= 0 ),每一对都表示解压后子列表中有 freq 个值为 val 的元素,你需要从左到右连接所有子列表以生成解压后的列表。
请你返回解压后的列表。

2 示例描述

2.1 示例 1

输入:nums = [1,2,3,4]
输出:[2,4,4,4]
解释:第一对 [1,2] 代表着 2 的出现频次为 1,所以生成数组 [2]。
第二对 [3,4] 代表着 4 的出现频次为 3,所以生成数组 [4,4,4]。
最后将它们串联到一起 [2] + [4,4,4] = [2,4,4,4]。

2.2 示例 2

输入:nums = [1,1,2,3]
输出:[1,3,3]

3 解题提示

2 <= nums.length <= 100
nums.length % 2 == 0
1 <= nums[i] <= 100

4 源码详解(C++)

class Solution {
   
public:
  vector<int> decompressRLElist(vector<int>& nums) {
   
    vector<int> res;
    for (int n = 0 , i = 1 ; n < nums.size() ; n = n + 2 , i = i + 2)
    {
   
      for (int j = 1 ; j <= nums[n] ; j++)
      {
   
        res.push_back(nums[i]);
      }
    }
    return res;
  }
};

你可能感兴趣的