python之本地文件的相关操作(读、写……)

在python中对本地文件的基本操作:

1.打开文件:open(参数1,参数2)

参数一:要打开的文件

参数二:打开文件的方式有很多,以下为基本的打开的方式

1.w(write)只能对本地文件进行写入。(会把文件中的原来的数据覆盖掉)

2.r(read)只能对本地文件的数据进行读取

3.w+和r+:可以对本地文件的数据进行写入和读取

4.a(append):对本地文件进行追加数据。(会在文件末尾追加数据,不会覆盖之前的数据)

5.wb+(write bytes):可以对本地文件的数据进行读写进制操作

注意:以w或w+或a或wb+方式打开文件,如果文件不存在,会自动创建文件,以r的方式打开文件,如果文件不存在,会触发异常错误,不会自动创建文件。

2.对文件里的内容进行一个操作

常用的读取、写入分别有以下常用的操作:

读取:

read() 读取文件里所有的数据

readline() 读取文件里一行的数据

readlines() 读取文件里所有行的数据

写入:

write() 向文件中写入数据

writelines() 向文件中写入多行数据

3.关闭文件

close()

下面是举例:

写入

 
 1. filehandle = open('1.txt', 'w')

 2. filehandle.write('我是小娴!')

 3. filehandle.write('\n')

 4. filehandle.write('请多指教!')

 5. filehandle.write('\n')

 6. list1 = ['我是谁?', '我在哪?', '现在是几几年?']

 7. filehandle.writelines(list1)

 8. # writelines() 不会将自动写入的数据进行换行

 9. filehandle.close()

文件会被创建,运行结果如下:

python之本地文件的相关操作(读、写……)_第1张图片

读取:

 
 1. filehandle = open('1.txt', 'r')

 2. result = filehandle.read()

 3. print(result)

 4. filehandle.close()

 5. filehandle = open('1.txt', 'r')

 6. result1 = filehandle.readline()

 7. print(result1)

 8. filehandle.close()

 9. filehandle = open('1.txt', 'r')

 10. result2 = filehandle.readlines()

 11. # readlines() 读取所有行,并返回一个列表,列表中存放是每一行的内容

 12. for x in result2:

 13. print(x)

 14. filehandle.close()

运行结果如下:

 
 1. D:\Python\Python37\python.exe C:/Users/Administrator/Desktop/python整理/整理/整理CSDN/笔记四.py

 2. 我是小娴!

 3. 请多指教!

 4. 我是谁?我在哪?现在是几几年?

 5. 我是小娴!

 6.  
 7. 我是小娴!

 8.  
 9. 请多指教!

 10.  
 11. 我是谁?我在哪?现在是几几年?

 12.  
 13. Process finished with exit code 0

你可能感兴趣的