POJ 1861 Network (最小生成树,kruskal, 裸题)

最小生成树,kruskal, 裸题
题目意思:
给你n个点和m条边及其权值,求一个能使图联通且单条边权最大值最小的边的集合。
输出边权的最大值,边的个数,边的起始点。

本题要点:
1、用 kruskal 来模拟,每次选择当前最小的边,如果这边的两点不在同一个集合里面,则选择这条边,
用 vis来记录这条边被选择了。用 ans 来记录所有选择的边的最大值。
2、问题输出的是这个最大值,还有选择的边是哪些。裸题。

#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;
const int MaxN = 1010;
const int MaxM = 15010;
int n, m;
int fa[MaxN];
bool vis[MaxM];

struct rec
{
	int x, y, z;
	bool operator<(const rec& rhs) const
	{
		return z < rhs.z;
	}
}edge[MaxM];

int get(int x)
{
	if(x == fa[x])
	{
		return x;
	}
	return fa[x] = get(fa[x]);
}

int main()
{
	scanf("%d%d", &n, &m);
	for(int i = 1; i <= m; ++i)
	{
		scanf("%d%d%d", &edge[i].x, &edge[i].y, &edge[i].z);
	}
	sort(edge + 1, edge + m + 1);
	for(int i = 1; i <= n; ++i)
	{
		fa[i] = i;
	}
	memset(vis, false, sizeof vis);
	int ans = -1;
	int x, y, cnt = 0;
	for(int i = 1; i <= m; ++i)
	{
		x = get(edge[i].x), y = get(edge[i].y);
		if(x == y)
		{
			continue;
		}
		fa[x] = y;
		vis[i] = true;
		++cnt;
		ans = max(ans, edge[i].z);
	}
	printf("%d\n%d\n", ans, cnt);
	for(int i = 1; i <= m; ++i)
	{
		if(vis[i])
		{
			printf("%d %d\n", edge[i].x, edge[i].y);
		}
	}
	return 0;
}

/*
4 6
1 2 1
1 3 1
1 4 2
2 3 1
3 4 1
2 4 1
*/

/*
1
4
1 2
1 3
2 3
3 4
*/

你可能感兴趣的