Zimbra服务器备份恢复

前提介绍

公司搭建的单台zimbra邮件服务器,面临着单点故障的问题,故需要周期性备份其邮件内容。上网查看了许多关于zimbra的备份策略,有的仅仅都是备份用户,邮件之类的比较分散的工具。而那些完全备份的工具则是需要收费的,故自己尝试了以下方法,发现可以实现对整个邮件服务器进行完整备份,而且过程也相对比较简单。

环境介绍


前提:原有的zimbra邮件需要是正常能够运行的

这里的环境条件:

  • centos6.6 x86-64
  • zimbra 8.6.0

备份

备份的方法很简单,只需要拷贝整个/opt/zimbra目录即可,这里需要注意的时,拷贝时原来的属主和属组均要一致,不可改变

cp -a /opt/zimbra /mnt

恢复操作

  • 1、安装相同的环境和版本安装好系统以及zimbra服务,确保能够正常使用
  • 2、关闭zimbra服务 zmcontrol stop
  • 3、将之前备份的文件目录覆盖掉新安装的目录,此时可能会出现某些目录的属主属组发生改变
  • 4、修复改变的属主属组

cd /opt/zimbra/
chown zimbra:zimbra amavisd.conf
chown zimbra:zimbra amavisd.conf.in
chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/conf
chown zimbra:postfix /opt/zimbra/conf/ldap-*
chown -R zimbra:zimbra data/altermime/
chown -R zimbra:zimbra data/amavisd/
chown -R zimbra:zimbra data/cbpolicyd/
chown -R zimbra:zimbra data/clamav/
chown -R zimbra:zimbra data/dns/
chown -R zimbra:zimbra data/dspam/
chown -R zimbra:zimbra data/ldap/
chown -R zimbra:zimbra data/mailboxd/
chown -R zimbra:zimbra data/spamassassin/
chown -R zimbra:zimbra data/tmp/ chown zimbra:zimbra data
chown postfix:zimbra data/postfix/
chown -R zimbra:zimbra db/
chown -R zimbra:zimbra dcc-1.3.159/
chown -R zimbra:zimbra docs/
chown -R zimbra:zimbra extensions-extra/
chown -R zimbra:zimbra fbqueue/
chown -R zimbra:zimbra index/

chown -R zimbra:zimbra log
chown -R zimbra:zimbra logger/
chown -R zimbra:zimbra ssl/
chown -R zimbra:zimbra store/
chown -R zimbra:zimbra zimlets
chown -R zimbra:zimbra zimlets-deployed/
chown -R zimbra:zimbra zmstat/
chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/data/sasl2/
chown root:root /opt/zimbra/data/sasl2/
chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/mailboxd/
chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/net-snmp-5.7.2.1/var/
chown zimbra:zimbra postfix-2.11.1.2z/conf/master.cf.in

  • 5、启动服务器即可

你可能感兴趣的