JS数组

遍历

  • ES5之前,使用 for
let arr = [1,2,3,4]
for(let i=0,len=arr.length;i
优点:
1、效率高
2、遍历数组使用
  • ES5时,forEach
let arr = [1,2,3,4]
arr.forEach(function(item,index,arr){})
优点:
1、书写简单
2、只支持遍历数组
缺点:
1、性能没有for高
2、不支持break中断,continue跳过(跳过可以使用另外一种方式实现)
  • ES5时,for/in
let obj = {
    name: 'baotao'
}
for(let index in arr){}
优点:
1、只适用于遍历对象,不能用于遍历数组,否则会出问题
2、支持break中断,continue跳过
缺点:
1、性能不高
2、index是字符串类型,并非数值类型
  • ES6时,for/of

查找

你可能感兴趣的