Builder模式

个人博客

http://www.milovetingting.cn

Builder模式

模式介绍

Builder模式是一步一步创建一个复杂对象的创建型模式,它允许用户在不知道内部构建细节的情况下,可以更精细地控制对象的构建流程。该模式是为了将构建复杂对象的过程和它的部件解耦,使得构建过程和部件的表示隔离开来。

模式定义

将一个复杂对象的构建与它的表示分离,使得同样的构建可以创建不同的表示。

使用场景

 1. 相同的方法,不同的执行顺序,产生不同的事件结果时。

 2. 多个部件或零件,都可以装配到一个对象中,但是产生的运行结果又不相同时。

 3. 产品类非常复杂,或者产品类中的调用顺序不同产生了不同的作用。

 4. 当初始化一个对象特别复杂,如参数多,且很多参数都具有默认值时。

模式的简单实现

Computer类

public class Computer {

  private String mCpu;
  private String mScreen;
  private String mHd;

  public Computer(String cpu, String screen, String hd) {
    this.mCpu = cpu;
    this.mScreen = screen;
    this.mHd = hd;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Computer [mCpu=" + mCpu + ", mScreen=" + mScreen + ", mHd=" + mHd + "]";
  }

}

ComputerBuilder类

public class ComputerBuilder {

  public static class Builder {

    private String mCpu = "cpu";
    private String mScreen = "screen";
    private String mHd = "hd";

    public Builder cpu(String cpu) {
      mCpu = cpu;
      return this;
    }

    public Builder screen(String screen) {
      mScreen = screen;
      return this;
    }

    public Builder hd(String hd) {
      mHd = hd;
      return this;
    }

    public Computer build() {
      return new Computer(mCpu, mScreen, mHd);
    }

  }

}

默认使用

public static void main(String[] args) {
    Computer computer = new ComputerBuilder.Builder().build();
    System.out.println(computer);
  }

输出日志

Computer [mCpu=cpu, mScreen=screen, mHd=hd]

自定义参数

public static void main(String[] args) {
    Computer computer = new ComputerBuilder.Builder().cpu("CPU").screen("SCREEN").hd("HD").build();
    System.out.println(computer);
  }

输出日志

Computer [mCpu=CPU, mScreen=SCREEN, mHd=HD]

小结

Builder模式在Android开发中较为常用,通常作为配置类的构建器,将配置的构建和表示分离开来,同时也是将配置从目标类中隔离出来,避免过多的setter方法。Builder模式比较常见的实现形式是通过调用链实现,使得代码更简洁、易懂。

你可能感兴趣的