python的复制,深拷贝和浅拷贝的区别

在python中,对象赋值实际上是对象的引用。当创建一个对象,然后把它赋给另一个变量的时候,python并没有拷贝这个对象,而只是拷贝了这个对象的引用。

一般有三种方法,alist=[1,2,3,["a","b"]]

(1) 直接赋值

传递对象的引用而已,原始列表改变,被赋值的b也会做相同的改变

>>> b=list
>>> print b
[1, 2, 3, ['a', 'b']]
>>> list.append(5)
>>> alist=[1,2,3,["a","b"]]
>>> b=alist
>>> print b
[1, 2, 3, ['a', 'b']]
>>> alist.append(5)
>>> print alist;print b
[1, 2, 3, ['a', 'b'], 5]
[1, 2, 3, ['a', 'b'], 5]

(2) copy浅拷贝

没有拷贝子对象,所以原始数据改变,子对象会改变

>>> import copy

>>> c=copy.copy(alist)
>>> print alist;print c
[1, 2, 3, ['a', 'b']]
[1, 2, 3, ['a', 'b']]
>>> alist.append(5)
>>> print alist;print c
[1, 2, 3, ['a', 'b'], 5]
[1, 2, 3, ['a', 'b']]

>>> alist[3]
['a', 'b']
>>> alist[3].append('cccc')
>>> print alist;print c
[1, 2, 3, ['a', 'b', 'cccc'], 5]
[1, 2, 3, ['a', 'b', 'cccc']] #里面的子对象被改变了 

(3)深拷贝

包含对象里面的自对象的拷贝,所以原始对象的改变不会造成深拷贝里任何子元素的改变

>>> import copy

>>> d=copy.deepcopy(alist)
>>> print alist;print d
[1, 2, 3, ['a', 'b']]
[1, 2, 3, ['a', 'b']] #始终没有改变
>>> alist.append(5)
>>> print alist;print d
[1, 2, 3, ['a', 'b'], 5]
[1, 2, 3, ['a', 'b']] #始终没有改变
>>> alist[3]
['a', 'b']
>>> alist[3].append("ccccc")
>>> print alist;print d
[1, 2, 3, ['a', 'b', 'ccccc'], 5]
[1, 2, 3, ['a', 'b']] #始终没有改变

你可能感兴趣的